พยาบาลศาสตร์

มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพของการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพและบริการวิชาชีพ มีความสามารถในการบริการพยาบาลได้คลอบคลุมการป้องกัน การบำบัด การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

สาขาที่เปิดสอน

พยาบาลศาสตร์

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการพยาบาล การให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ภาวะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รวมถึงการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติ ที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีความรักที่ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน สามารถปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

จุดเด่น

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยยาลัยสยามมีงานทำ 100% มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขของไทย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

พยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน : 20,000 บาท

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University