แพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่านเหล่านี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2558 การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน รวมถึงจะมีการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเพียงพอที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ มหาวิทยาลัยสยามในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและได้พัฒนาประเทศในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมมายาวนาน

สาขาที่เปิดสอน

แพทยศาสตร์

สุขภาพเเบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา เเละการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว เเละชุมชน

จุดเด่น

มุ่งผลิตเเพทย์ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผลเเละเป็นระบบ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเเห่งวิชาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เเพทย์ผู้มีปัญญา ความรู้ มีทักษะ เเละเจตคติที่ดี
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความชำนาญเฉพาะทาง

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร

กิจกรรมการทำบุญอาจารย์ใหญ่

ณ.ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ วัดชิโนรส ในวันที่ 7 พ.ย. 58 เวลา 10.00 น.

พิธีประดับตราสัญลักษณ์แพทยศาสตร์

นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 ณ.อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 ชั้น 10 เมื่อเวลา 15.30 น.

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University