เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่ดำเนินการสอนหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) มุ่งเน้นการสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเน้นทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีทักษะและความชำนาญในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีความรู้เรื่องตัวยาและเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร การบริการจัดการ ในระดับ พื้นฐานของข้อกำหนดในวิชาชีพและนำไปประยุกต์กับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้

จุดเด่น

- หลักสูตร เน้นการพัฒนาทักษะทางความคิด การแก้ปัญหา การบูรณาการวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มุ่งเน้น
การทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรทางสาธารณสุข - เรียนรู้ทักษะการเลือกใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค จากการฝึกปฏิบัติสถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง - มีห้องปฏิบัติการเตรียมยา ห้องปฏิบัติการจ่ายยาและแนะนำการใช้ยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "โอสถสยาม" และสถานฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการ เช่น ฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์สำหรับสืบค้นบทความวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ การเรียนแบบ Patient – Oriented และ Problem Based Learning โดยใช้โจทย์สถานการณ์ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ให้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้ร่วมกัน การปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับยา เเหล่งของยา โครงสร้างทางเคมี การควบคุมคุณภาพยา  เป็นหลักสูตร 6 ปีที่เน้นทฤษฎีเเละปฎิบัติไปพร้อมๆกัน เเละผลการสอบของสภาเภสัชกรรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้เหมาะกับการเข้าปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ หรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)
เงินเดือน : 25,000 – 35,000 บาท

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

ร้านโอสถสยาม

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ...

ผลของปริมาณเซอินต่อสมบัติทางกายภาพและการปลดปล่อยยาจากยาเม็ดระบบเมทริกซ์


ชื่อผู้วิจัย : อ.ภก.นพด
ล จงเจิดศักดิ์ ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ...

Insights in the Pathophysiology and Treatment of Schizophrenia


ชื่อผู้วิจัย : อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา 
ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร : Pharmacy Review and Update Series 2015

Essential Psychopharmacology of Psychotropic Drugs


ชื่อผู้วิจัย : อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, อ.ภญ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
 ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร : Pharmacy Review and Update ...

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University