วิทยาศาสตร์

การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไปใช้ในการทำงาน ประกอบอาชีพ วิจัยคิดค้นและเป็นผู้ประกอบการ

สาขาที่เปิดสอน

เทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

เน้นการเรียนเกี่ยวกับการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ในการวิจัย พัฒนา ผลิตและปรับปรุง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยกระบวนการเรียนการสอน สาขาวิชาฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ อีกทั้งผู้เรียนจะได้ทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในโครงการสหกิจศึกษา

จุดเด่น

- หลักสูตรทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐาน แตกต่างอย่างโดดเด่นในกลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพคือรายวิชาเทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส นักศึกษาจะมีความรู้ทางเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหาร การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรสจากกระบวนการผลิต การแปรรูป และการเก็บอาหาร การเรียนรู้เทคนิคสกัดแยก และวิเคราะห์กลิ่นรสจากอาหารด้วยเทคนิค Gaschromatography-Olfactometry (GC-O) รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตหรือสังเคราะห์กลิ่นรสอาหาร ซึ่งกลิ่นรสอาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภค ที่ทุกอุตสาหกรรมอาหารให้ความสำคัญ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา คือเข้าทำงาน เพื่อการเรียนรู้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น - ประกันสมรรถนะของการศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่การอาชีพ (อบรมการประกันคุณภาพอาหาร GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมได้รับประกาศนียบัตรใช้สมัครงานได้ทันที) - มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และเน้นทักษะให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ - ทุนการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. กรอ.) รองรับค่าใช้จ่ายของสาขาวิชานี้ได้ตลอดทุกปีการศึกษา - งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นลำดับต้นๆ สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SMEs มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน อาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น - ฝ่ายการผลิต - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ - ฝ่ายประกันคุณภาพ - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นนักวิจัย และนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท BETAGRO GROUP, บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีกฎหมายควบคุม ที่กำหนดให้โรงงานอาหาร จะต้องมีนักเทคโนโลยีการอาหาร ที่มีใบประกอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร เป็นผู้ควบคุมโรงงานด้วย
เงินเดือน : ไม่มีประสบการณ์ เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-20,000 บาท

อ่านต่อ >>

วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานด้านเทคนิคหรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอม ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และผู้รักษาคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนโปรแกร โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์

จุดเด่น

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญระบบคอม ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และผู้รักษาคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนโปรแกร โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัย จากการประชุม ASTC 2015

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ...

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลจากเวที FoSTAT- Nestlé Quiz Bowl 2015

มาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT) และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้สนับสนุนการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารขึ้น ...

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University