วิศวกรรมศาสตร์

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความถนัดเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้า

สาขาที่เปิดสอน

วิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษางาน และเวลาในการทำงาน การออกแบบและวางผังโรงงาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยการดำเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมซ่อมบำรุง ความปลอดภัยทางวิศวกรรม

จุดเด่น

การบริหารจัดการเชิงวิศวกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิผล และการเพิ่มผลิตภาพ เป็นไปตามมิติของทักษะเป้าประสงค์ของหลักสูตร และสภาวิศวกร ซึ่งวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องเป็นวิศวกรที่สามารถดูแล ควบคุม และบริหารจัดการเรื่องคนและทรัพย์สินได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรอุตสาหการ ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรมในทุกประเภท) และวิศวกรอุตสาหการในธุรกิจภาคการบริการ (ระบบการบริการ โลจิสติกส์ การขนส่ง การธนาคาร หลักทรัพย์ การโรงแรม การบิน การสื่อสาร)
เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000-18,000 โดยเฉลี่ย

อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้า

1. ชื่อหลักสูตร/สาขา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า โดยในแต่ละหลักสูตรมีให้เลือกเรียนได้ 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และแขนงวิศวกรรมระบบรางและเมคคาทรอนิกส์ 2. เรียนเกี่ยวกับ 2.1 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรียนเกี่ยวกับระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและการติดตั้งระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2.2 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เรียนเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิศวกรรมไมโครเวฟ การสื่อสารแบบดิจิตอล การสื่อสารใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารดาวเทียม 2.3 แขนงวิศวกรรมระบบรางและเมคคาทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมระบบราง ระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบราง กลยุทธ์การบริหารการขนส่งด้วยระบบราง อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

จุดเด่น

ผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และมีทักษะพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งสามแขนงวิชา ในระหว่างเรียนได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษาทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที่เมื่อจบการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

4.1 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานในการไฟฟ้าทั้งสามส่วนคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่สามารถ ออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้า วิศวกรประจำโรงงานทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 4.2 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สามารถทำงานเป็นวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นวิศวกร ออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเคเบิลไยแก้ว ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสถานีทวนสัญญาณอยู่ทั่วประเทศ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 4.3 แขนงวิศวกรรมระบบรางและเมคคาทรอนิกส์ สามารถทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (รถไฟฟ้า MRT) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( รถไฟฟ้า BTS ) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถทำงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตไอซีและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์และมอนิเตอร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับบัณฑิตจบใหม่เฉลี่ยประมาณ 18,000 บาท

อ่านต่อ >>

วิศวกรรมเครื่องกล

- ศาสตร์ทางด้านพลังงานพลังงาน ความร้อน และของไหล ออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลัง และระบบการใช้พลังงาน ความร้อนใน โรงงานและอาคาร ระบบท่อในโรงงานและอาคาร - การผลิตและการทำงานของเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ ให้ทำงานที่ต้องการอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ  - การสั่นสะเทือน การตรวจวัดการสั่นสะเทือน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

จุดเด่น

สอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำได้ ใช้จริง เน้นการปฏิบัติควบคู่กับหลักทฤษฎี เป็นวิศวกรมือเปลื่อนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะด้านงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานระบบ นักศึกษาที่จบสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตในระดับที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- รับราชการในตำแหน่ง วิศวกรตรี ตามหน่วยงานราชการทุกแห่งทั่วประเทศ  
- ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ทุกแห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, องค์การโทรศัพท์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, การประปาการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, ฯลฯ ในตำแหน่งวิศวกรประจำ หน่วยงานนั้นๆ - เป็นวิศวกรประจำบริษัท ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างทั่วประเทศ เช่นบริษัทเหมาก่อสร้างได้แก่ บริษัท อิตัลไทย จำกัด, บริษัท บีกริมไทย จำกัด - ประกอบอาชีพอิสระ เช่นรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกชนิด
เงินเดือน : 15,000 บาท

อ่านต่อ >>

วิศวกรรมยานยนต์

การออกแบบระบบต่างๆของรถยนต์รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนและการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์

จุดเด่น

เรียนตรงกับอาชีพและมีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โรงงานรถยนต์ - โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - อาชีพอิสระ
เงินเดือน : 18,000 บาท

อ่านต่อ >>

เทคโนโลยีการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

วิศวกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถใช้ ซ่อม สร้าง เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้

จุดเด่น

เรียนในระบบ PBL เรียนรู้จากของจริง เน้นเรียนปฏิบัติ มีเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้นักศึกษาได้ใช้และทดลองทำจริง และศึกษาดูงานในบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประมาณ 10 แห่งต่อปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

-การประกอบอาชีพในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 
- โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือบริษัทผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ดิจิทัล  
- บริษัทออกแบบสิ่งพิมพ์ ทำอาร์ตเวิร์ก ฟิล์มแยกสี และแม่พิมพ์  
- บริษัทโฆษณา สตูดิโอ รับออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือพิมพ์ระบบดิจิทัล  
- บริษัทรับบริการทำเล่ม หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ 
- ประกอบอาชีพอิสระ เช่น จัดทำสิ่งพิมพ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในองค์กร หรือบริษัท ต่างๆ บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องวัดทางการพิมพ์
เงินเดือน : 15,000 บาท

อ่านต่อ >>

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่าง ๆ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตออฟธิงติง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการจัดการศูนย์ข้อมูล การประยุกต์เพื่อสร้างระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้

จุดเด่น

หลักสูตรใหม่ ออกแบบมาเพื่อเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน มีการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก จัดสมดุลระหว่างการเรียนและความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนประสบการณ์จนเกิดความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ บัณฑิตสามารถทำงานประกอบอาชีพได้หลากหลายตำแหน่งงานตามความสนใจ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตออฟธิงติง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลจัดการระบบเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาเว็ปไซต์ ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์
เงินเดือน : 15,000-38,000 บาท

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

การเข้าร่วมแข่งขัน TOP GUN 2016

การเข้าร่วมแข่งขัน TOP GUN 2016 การแข่งขันประชันทักษะการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การแข่งขัน Student Formula

เป็นการออกแบบรถ formula ในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบรองรับน้ำหนัก เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ออกแบบโครงรถ และส่งเข้าแข็งขันทันการ ...

โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อการพึ่งพาตนเองทางการแพทย์

การวิจัยนำร่องการพัฒนาสายรัดห้ามเลือดชนิดอัตโนมัติ(Preliminary research in development of automatic tourniquet) ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ...

รางวัล ชนะเลิศ (รางวัลที่ 1)ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ Innovation Technology 2015

ผลงานวิจัยเรื่องระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบไฮบริด ของ อ.จักรกฤษณ์  จันทร์เขียว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ ...

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University