คณะนิติศาสตร์

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในทางวิชาการและวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีความรับผิดชอบ ศึกษากฎหมายกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนมาโดยเฉพาะ

สาขาที่เปิดสอน

สาขานิติศาสตร์

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษ๊อากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษากฎหมายกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนมาโดยเฉพาะ

จุดเด่น

ด้านการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจากหลายหลายสาขา เช่น ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ รวมถึงวิชากฎหมายเฉพาะทาง เช่น แพทย์ ตำรวจ ข้าราชการ และนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และ ด้านการทำงาน มีความร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำที่รับนักศึกษาฝึกงาน มีบริษัทรองรับนักศึกษา และสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานจริง รับรองโดย สกอ. และสภาวิชาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เส้นทางอาชีพการทำงาน สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายโดยตรงได้ทั้งทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ไปจนถึงผู้พิพากษา อัยการ นิติกรและสามารถรับราชการได้ทั้งตำรวจ ทหาร และข้าราชการพลเรือน หรือจะเลือกเส้นทางเป็นนักธุรกิจก็ได้
เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย เริ่มต้นที่ 20,000-50,000 บาท และสามารถมีรายได้หลักแสนบาทได้ภายใน 5-10 ปี

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

งานวิจัย “ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ของประเทศมาเลเซีย”

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ งานวิจัย “ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ของประเทศมาเลเซีย” ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรร...

งานวิจัย “ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน สังคมและความมั่นคงของประเทศไทย”

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขานิติศาสตร์ จาก สสอท.

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขานิติศาสตร์ จาก สสอท. ประจำปี 2558 เรื่อง คนไทยกับภาษีเงินได้สหรัฐอเ...

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University