ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะการแสดง

ดนตรีและศิลปะการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการส่งเสริม พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจรวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ การให้การศึกษาดนตรีและศิลปะการแสดง จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคม วงการธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดงได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลด้านดนตรีและการแสดงจากนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงของประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางดนตรีและการแสดงเทียบเท่าระดับสากล เพื่อสนองความต้องการในอุตสาหกรรมดนตรีและการแสดงระดับเอเชียและระดับโลก

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาดนตรี

รายวิชาทางด้านดนตรี โดยมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นไปที่ภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และสร้างความมั่นใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้ประโยชน์

จุดเด่น

อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะมากที่สุด เนื่องจากสาขาวิชาดนตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะต้องประกอบอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งไม่สามารถเป็นได้ทุกคน เน้นการฝึกสอนให้เป็น Superstar ซึ่งหมายถึงบุคลากรที่จะเป็นผู้นำอันเป็นเลิศในทุกวงการ ในระดับชาติและระดับสากลที่มีคุณภาพด้านความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพเป็นนักร้อง เป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง เบื้องหลังในการแสดงคอนเสิร์ต อาจารย์มหาวิทยาลัย คนเขียนตำราด้านดนตรี เขียนบทความ ทำวารสารด้านดนตรี ทำงานด้านครีเอท แต่งเพลงประกอบโฆษณา ทำสปอต
เงินเดือน : 18,000 – 25,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะทาง

อ่านต่อ >>

วิชาศิลปะการแสดง

ประวัติการแสดง เรียน acting โดยจะได้เรียนเป็นคนเขียนบทหรือจะเป็นนักแสดง เรียนเกี่ยวกับการแสดง โดยจะได้เขียนบท หรือเล่นบทที่ได้รับมอบหมาย เรียนเขียนบทภาพยนตร์ บทละคร เรียนขับร้องและการเต้น การสื่อสารและการเป็นพิธีกร

จุดเด่น

เน้นการฝึกสอนให้เป็น Superstar ซึ่งหมายถึงบุคลากรที่จะเป็นผู้นำอันเป็นเลิศในทุกวงการ ในระดับชาติและระดับสากลที่มีคุณภาพด้านความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เป็นนักแสดง เป็นพิธีกร เป็นดีเจ ทำงานเบื้องหลังละครเวที เขียนบทละคร บทวิทยุและโทรทัศน์ อาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัย นักธุรกิจทางด้านบันเทิง
เงินเดือน : โดยประมาณ 18,000 – 25,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะทาง

อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้

ผลงานของคณะ

นางสาว คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส (คิม)

สาขาศิลปะการแสดง เอกละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ นักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณตรีชฏา มาลยาภรณ์ (ปอย)

สาขาศิลปะการแสดง เอกละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ นักแสดงสังกัด Universe International ประเทศจีน

น.ส.รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช (ไข่มุก)

สาขาดนตรี เอกขับร้อง เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The Voice Thailand)เสียงจริง ตัวจริง ซีซั่น 4

น.ส.สุธีวัน ทวีสิน (ใบเตย อาร์สยาม)

สาขาดนตรี เอกขับร้อง ศิลปินสังกัด ค่ายอาร์สยาม

บรรยากาศการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสยาม สร้างนวัตกรรม สร้างอนาคต

สมัครเรียนวันนี้
Copyright © 2016 Siam University